เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ดำรงตำแหน่ง
1
นายเพชร จินดาพลาย
เมษายน 2526 - กรกฏาคม 2526
2
นายณรงค์ ใจฟุ้ง
กรกฏาคม 2526 - ตุลาคม 2531
3
นายชูศักดิ์ สมบุญ
ตุลาคม 2531 - ตุลาคม 2535
4
นายยงยุทธ สอทอง
ตุลาคม 2535 - ตุลาคม 2541
5
นางสาวอำไพ ธุรวิทย์
ตุลาคม 2541 - เมษายน 2543
6
นางสาวยุพา ทองช่วง
เมษายน 2543 - เมษายน 2547
7
นางอังคณา มหคุณากร
เมษายน 2547 - มีนาคม 2548
8
นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี
มีนาคม 2548 - ตุลาคม 2551
9
นางสาวสุพรรณี สุธารี
ตุลาคม 2551 - ตุลาคม 2554
10
นางวิภา มิตรารมย์
ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2556
11
นางสาวเรืองทอง มนูญผล
กุมภาพันธ์ 2556 - กรกฎาคม 2557
12
นางสาวณิชาพร สังฆะโต

ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน