เข้าสู่ระบบ

 
 
 
 
 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงการบริหารด้านการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกร โดยรัฐบาลได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการ 5 ปี แต่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานในจังหวัดต่าง ๆ ใน 3 ปีแรก (ปี 2524 – 2526) รวม 50 จังหวัด โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกสมทบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนสำนักงานที่จัดตั้งขึ้นในระยะเวลา 2 ปีสุดท้ายของโครงการ (ปี 2527 - 2528) อีก 23 จังหวัด ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินดำเนินการทั้งหมด เป้าหมายประการสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานขึ้นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี กำกับ แนะนำการบริหารด้านการเงินการบัญชีของเกษตรกรให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
 
 
 

 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้จัดตั้งขึ้นในปีที่ 2 ของแผนดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2525 ในช่วง 4 เดือนแรก ได้อาศัยอาคารของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลเป็นที่ปฏิบัติงาน ต่อมาได้เช่าอาคารเอกชนจนถึงปี พ.ศ. 2529 และได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างสำนักงาน อยู่เลขที่ 213 ถนน ยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โทร. 0-7471-1580 โทรสาร 0-7473-0847 มท. 74189 ซึ่งเปิดทำการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2529 จนถึงปัจจุบัน

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (สงขลา) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1.

นายเพชร จินดาพลาย

เมษายน 2526 - กรกฏาคม 2526

2.

นายณรงค์ ใจฟุ้ง กรกฏาคม 2526 - ตุลาคม 2531

3.

นายชูศักดิ์ สมบุญ ตุลาคม 2531 - ตุลาคม 2535

4.

นายยงยุทธ สอทอง ตุลาคม 2535 - ตุลาคม 2541

5.

นางสาวอำไพ ธุรวิทย์ ตุลาคม 2541 - เมษายน 2543

6.

นางสาวยุพา ทองช่วง เมษายน 2543 - เมษายน 2547

7.

นางอังคณา มหคุณากร เมษายน 2547 - มีนาคม 2548

8.

นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี มีนาคม 2548 - ตุลาคม 2551

9.

นางสาวสุพรรณี สุธารี ตุลาคม 2551 - ตุลาคม 2554

10.

นางวิภา มิตรารมย์ ตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2556

11.

นางสาวเรืองทอง มนูญผล  กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน